gwarancja

3 lata gwarancji

zwrot

100 dni na zwrot

dostawa

Szybka i darmowa dostawa od 300 zł

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Opowiedz lub pokaż, jak używasz CARGO by OWEE”

 1. Definicje. Uwagi ogólne

Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono odmiennie, pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:

Konkurs - oznacza konkurs, którego jest stworzenie autorskiego materiału audiowizualnego (dalej „Film”), którego tematem będzie hasło: „Jak żyje z Tobą CARGO by OWEE, czym Cię zaskoczyło, dlaczego lubisz go używać? Opowiedz nam jak używasz CARGO by OWEE ”. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w Regulaminie.

Regulamin - oznacza niniejszy dokument, który reguluje zasady wzięcia udziału w Konkursie oraz zasady wyłaniania zwycięzców. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, Koordynatora oraz na stronie https://www.facebook.com/cargobyowee/ i https://www.cargobyowee.com/strona/konkurs.

Organizator - oznacza firmę pod nazwą ANNA MIGACZ-LESIŃSKA MIGFACTORY z wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa, NIP: 7342572648, REGON: 142862740

Koordynator - oznacza spółkę pod firmą Sarigato sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 14/1, 31-226 Kraków; KRS: 0000399231; NIP: 6762449931; REGON: 122423766. Koordynator wykonuje uprawnienia Organizatora względem uczestników Konkursu.

Strona Konkursu - oznacza witrynę internetową w portalu związaną z marką Organizatora znajdującą się pod adresem https://www.cargobyowee.com/strona/konkurs.

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 24.05 do dnia 10.06. Podmiotem przyznającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

  2. Uczestnicy Konkursu

  2.1 W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które:

  2.1.1 W momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli muszą mieć ukończone 13 lat i dysponować zgodą ich przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) na udział w Konkursie;

  2.1.2 W momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   Dla uczestnictwa w Konkursie przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych konieczne jest posiadanie przez te osoby zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) przez cały czas trwania Konkursu, a w przypadku złożenia reklamacji, także w chwili jej składania. Odwołanie zgody, o której mowa powyżej wiąże się z utratą przez uczestnika możliwości uczestnictwa w Konkursie.

   2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Koordynatora oraz osoby z nimi współpracujące na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób.

    3. Zasady uczestnictwa w Konkursie. Prawa autorskie

    3.1 Aby zgłosić swój udział w konkursie należy, w terminie określonym w punkcie 2 Regulaminu, należy wypełnić zadanie konkursowe, tj.:

     Nagrać i wysłać poprzez stronę konkursową (https://www.cargobyowee.com/strona/konkurs) materiał video, w którym uczestnik pokaże lub opowie, jak używa produktów CARGO by OWEE. Video powinno mieć długość max. 90 sekund i wagę do 350mb. Film można wykonać w dowolnej technologii, dowolnym sprzętem (kamerą, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym) i przesłać go w jednym z formatów: avi, mpg, mp4 lub mov. Plik video należy nazwać wg wzoru: imie_nazwisko_tytuł filmu.

     Wypełnienie zadania konkursowego nastąpić powinno poprzez wypełnienie formularza konkursowego oraz załączanie nagranego materiału video na stronie konkursowej w formularzu.

     3.2 Każdy z uczestników może kilkukrotnie wypełnić zadanie konkursowe. Dodatkowo, uczestnik oświadcza, że wypełnione przez niego zadanie konkursowe jest rezultatem jego indywidualnej pracy oraz oświadcza, że posiada do ww. pełnię majątkowych praw autorskich. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji dzieła stanowiącego wypełnienie zadania konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora. Dodatkowo, uczestnik gwarantuje, że żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w tym w wypadku korzystania przez Organizatora z wypełnionego zadania konkursowego podczas i w celach związanych z Konkursem. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niedopuszczalne jest posługiwanie się w Konkursie treściami sprzecznymi z prawem, uznawanymi powszechnie za naruszające dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszającymi jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności treściami wulgarnymi, propagującymi przemoc lub dyskryminującymi. Zabronione jest także dołączanie przez uczestnika materiałów ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenie zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu. W konkursie niedozwolone jest również zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora.

     3.3 Dzieło stanowiące rozwiązanie zadania konkursowego może zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych osób trzecich bez podawania nazwiska autora, na co uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Jednocześnie, dokonanie zgłoszenia równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez: (a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, (b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, (c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), (d) wielokrotne publiczne wystawienie, (e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, (f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora, (h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany powyżej (pola eksploatacji (a do g), oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do zgłoszenia względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zgłoszenia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

     1. Organizator ma prawo pominąć danego uczestnika w procesie przyznawania nagród, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie o nadużyciach lub działaniach sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności zaś:
      1. w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż uczestnik nie ukończył 13 roku życia;
     2. w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż uczestnik, który nie ukończył 18 roku życia lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiada zgody swojego opiekuna prawnego na udział w Konkursie;
     3. w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż uczestnik nie posiada we właściwym dla realizacji celu Konkursu zakresie praw autorskim do treści wypełniającej zadanie konkursowe;
     4. przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika postanowień Regulaminu;
     5. uczestnictwo danego uczestnika w konkursie może naruszać zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje oraz, choćby pośrednio, wiążąc się z promowaniem wartości niepodzielanych przez Organizatora.

     Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

     Nagrody. publikacje danych zwycięzców. kontakt

     1. Do wyłonienia nagród w Konkursie Organizator powołuje komisję składającą się z sześciu osób, z ramienia Organizatora (trzy osoby) oraz Koordynatora (trzy osoby). Z obrad komisji każdorazowo zostanie sporządzony protokół, zaś decyzje komisji zapadają większością głosów.
     2. Komisja wybierze zwycięzców Konkursu dokonując oceny wszystkich rozwiązań zadania konkursowego przy uwzględnieniu kryteriów:

     Wykazanie się kreatywnością, ciekawym pomysłem na rozwiązanie zadania konkursowego.

     1. Nagrodami w Konkursie są:

     1. miejsce - Torba Reflective print o wartości 549 zł brutto. - https://www.cargobyowee.com/torba-odblaskowa-cargo-m-size-reflective-print

     2. miejsce - Plecak Large Grey o wartości 479 zł brutto. https://www.cargobyowee.com/cargo-plecak-l-size-grey

     3. miejsce - Torba Large Orange o wartości 349 zł brutto. https://www.cargobyowee.com/cargo-xxl-size-bag-orange

     4. miejsce - Nerka plecakowa Sand o wartości 299 zł brutto. https://www.cargobyowee.com/kategoria/nerki-plecaki/nerka-plecakowa-sand

     5. miejsce - Nerka reflective o wartości 189 zł brutto. https://www.cargobyowee.com/kategoria/nerki-saszetki-reflective/odblaskowa-cargo-nerka-reflective

     Jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 (słownie: dwa tysiące) PLN, a tym samym zwycięzca zwolniony będzie z obowiązku uiszczenia podatku od nagrody.

     1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią prawa do nagrody. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z nagrody, zaś w takiej sytuacji w konkursie nie zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca, w miejsce osoby rezygnującej (nagroda nie zostanie przyznana).
     2. Warunkiem wydania nagrody jest wysłanie przez zwycięzcę wiadomości e-mail na adres konkurs@cargobyowee.com w terminie pięciu dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników, w której należy podać prawdziwe i aktualne dane zwycięzcy konieczne dla przygotowania i przesłania nagrody (w szczególności, imię, nazwisko, adres dostawy). Upływ ww. terminu jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody.
     3. Nagroda wysłana zostanie przesyłką kurierską w terminie do 30 dni roboczych. W przypadku nieodebrania nagrody od firmy kurierskiej, nagroda może zostać wysłana ponownie. W przypadku nieodebrania nagrody po raz drugi, laureat traci prawo do nagrody.
     4. Dane:

     Uczestnicy wyrażają zgodę na komunikowanie się z nimi przez Organizatora w drodze wiadomości prywatnych na portalu Facebook, poprzez podany adres email bądź drogą telefoniczną. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszenie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/cargobyowee wraz z udostępnieniem imienia, pierwszej litery nazwiska zwycięzców oraz ich prac.

     REKLAMACJE

     1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres konkurs@cargobyowee.com. Reklamacja powinna zawierać nazwę konkursu, imię i nazwisko uczestnika zgłaszającego reklamację oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie, w jakiej doszło do jej zgłoszenia. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

     DANE OSOBOWE. Prawo do wizerunku

     1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator, tj. ANNA MIGACZ-LESIŃSKA MIGFACTORY. Organizator powierza przetwarzanie danych uczestników Koordynatorowi. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od uczestników następujące ich dane osobowe: (a) imię, (b) nazwisko. Dodatkowo, poza ww. danymi od zwycięzców zbierane będą dane w zakresie: (c) adresu e-mail oraz (d) numeru telefonu.
     2. Uczestnik, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu (wyłonienia zwycięzców, rozdania nagród oraz obsługi reklamacji). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu (właściwych dla każdego z etapów), a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
     3. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej. Organizator informuje przy tym, że korzystanie z serwisu Facebook może wiązać się z takim przekazaniem, zgodnie z aktualną polityką prywatności serwisu.
     4. Uczestnikom Konkursu przysługuje, prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Koordynatora pod adresem mail.info@mailkong.pl. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się automatycznie poprzez wypełnienie zadania konkursowego. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Koordynatora pod adresem mail.info@mailkong.pl.
     6. W przypadku wypełnienia zadania konkursowego w sposób wykorzystujący wizerunek uczestnika może on być wykorzystany w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych. Wykorzystanie to może nastąpić razem z dziełem stanowiącym rozwiązanie zadania konkursowego oraz w takim samym zakresie (pola eksploatacji). Zabronione jest wypełnienia zadania konkursowego w sposób wykorzystujący wizerunek osób trzecich.
     do góry
     Sklep jest w trybie podglądu
     Pokaż pełną wersję strony
     Sklep internetowy Shoper Premium