#ZOSTANWDOMU a my bezpiecznie dostarczymy Twoje zamówienie kurierem, do paczkomatu lub do punktu odbioru. Darmowa dostawa od 119zł.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.cargobyowee.com

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.cargobyowee.com działającego pod adresem internetowym www.cargobyowee.com  (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep internetowy jest własnością Anny Migacz Lesińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Migfactory Anna Migacz-Lesińska (ul.Filtrowa 62/75, 02-057 Warszawa), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 7342572648, numer REGON: 142862740  (dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej  - pod adresem: buy@cargobyowee.com;
  2. poczty tradycyjnej  - pod adresem: CARGO by OWEE ul. Filtrowa 62/224 02-057 Warszawa;
  3. telefonu  - pod numerem: +48 794 347 928.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, które mogą być nabywane przez Kupujących korzystających ze Sklepu, oraz świadczy wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną. 
 6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy - dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient - Użytkownik lub Kupujący;
 3. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
 6. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 7. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
 8. Produkt – towar dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
 9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 11. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 12. Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 13. Umowa - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;
 14. Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;
 16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 18. Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 19. Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 2.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 3.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 4.

Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. kliknąć w zakładkę „konto” a następnie : „nie mam konta”
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • stworzone hasło do Konta,
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a o  wyrażeniu zgody na Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień i zapoznaniu się z Regulaminem;
  5. kliknąć opcję „załóż konto”.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po kliknięciu linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 3. Kliknięcie opcji „załóż konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  1. dane do wysyłki;
  2. numer telefonu;
  3. dane do faktury;
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W tym celu powinien zalogować się na Konto a następnie kliknąć opcję „usuń konto”. 
 7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. 
 8. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 5.

Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 2. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów. 
 3. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • kraj
   • kod pocztowy
   • sposób dostawy
   • sposób płatności
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, ),
   • sposób dostawy,
   • sposób płatności,
  5. Jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i chce uzyskać fakturę VAT musi kliknąć opcję „Chcę otrzymać fakturę Vat” a następnie wypełnić formularz o dane:
   • nazwa firmy
   • NIP
   • ulica, numer domu/lokalu, miasto, kod pocztowy kraj
  6. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  7. opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
  8. kliknąć opcję „zamawiam i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
  9. w przypadku, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta – kupujący po dokonaniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z pytaniem o charakterze zawieranej umowy sprzedaży (zawodowym lub niezawodowym)
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:
  1. przesyłka kurierska DHL- odbiór w wybranym punkcie.
  2. dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
  3. przesyłka kurierska;
  4. przesyłka kurierska za pobraniem ;
  5. obiór osobisty pod adresem: ul.Filtrowa 62 lokal 224 02-057 Warszawa
 5. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
  1. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności PayU
  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24
  3. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności PayPal
  4. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  5. gotówką przy odbiorze Produktu dostarczonego przez kuriera;
  6. gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Produktu;
 6. Kliknięcie przez Kupującego opcji „zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem. 
 7. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, miedzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

§ 6.

Realizacja Zamówienia

 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odbioru zamówionego Produktu, może odebrać go pod adresem: ul. Filtrowa 62 lokal 224 02-057 Warszawa w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Produktu do odbioru. 
 2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Produktu. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Produkt, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. 
 3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej/Poza terytorium Unii Europejskiej.
 4. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).
 5. Koszty wysyłki Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 6. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 2 Dni roboczych od dnia: 
  1. zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Produkt przed jego dostarczeniem;
  2. otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji - w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania płatności za Produkt przy jego dostarczeniu.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.
 8. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 9. Jeżeli Produkt jest dostarczany przez kuriera lub pracownika poczty, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka Produktu jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 7.

 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Kupujący ma ustawowe prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 3. Bez uszczerbku dla  ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy kupujący ma dobrowolne prawo do zwrotu produktu w ciągu 100 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 4. Zwrot jak i prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na zwrot lub odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 6-8 poniżej. 
 6. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
  1. elektronicznej;
  2. papierowej.
 7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Kupującego;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. adres do korespondencji;
  4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  5. wskazanie Produktów, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  6. numer Zamówienia;
  7. data złożenia Zamówienia
  8. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
 8. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Produktem pod adres wskazany w ust. 12 poniżej. 
 9. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 
 10. W przypadku skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 11. W przypadku wybrania dobrowolnego prawa do zwrotu,  do dotrzymania terminu zwrotu produktu wystarczy wysłanie przez kupującego produktu w ciągu 100 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że kupujący nie używał produktu, i przesłał produkt  w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób  ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone. Dobrowolne prawo zwrotu nie odnosi się do bonów i e-bonów upominkowych.
 12. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres:
 13. CARGO by OWEE Ul.Filtrowa 62 lokal 224 02-057 Warszawa Tel :+48  794 347 928

 14. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 15. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 16. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8.

Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9. 
 3. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać:
  1. własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. dowód zakupu Produktu lub jego kserokopię;
  3. Produkt objęty reklamacją;
 4. pod adres:

  CARGO by OWEE Ul.Filtrowa 62 lokal 224 02-057 Warszawa Tel :+48  794 347 928

 5. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:
  1. uwzględnienia reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;
  2. nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności - koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi. 
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Produktu oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę. 
 7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.
 8. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
 9. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

§ 9.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
 2. Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 3. Do reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, postanowienia § 9 ust. 5-6 Regulaminu powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 10.

Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Produktów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych  - podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.cargobyowee.com/strona/polityka_prywatnosci

§ 12.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

§ 14.

Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (pobierz)
  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Reklamacyjne. (pobierz)
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 15 stycznia 2021 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl